U bent hier:FAQ's
Terug naar overzicht
Vraag:
Wat is een preventieadviseur psychosociale aspecten en wat is zijn rol?
Antwoord:
Alle ondernemingen en organisaties die onder het toepassingsgebied vallen van de welzijnswet, zijn verplicht om een preventiebeleid te voeren inzake het psychische welzijn. Derhalve zijn zij verplicht om preventiemaatregelen te plannen en uit te voeren ter voorkoming van psychosociale belasting door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. De preventieadviseur-psychosociale aspecten (interne of externe) speelt een essentiŰle rol bij de planning en uitvoering van deze preventiemaatregelen. Bondig samengevat heeft deze preventieadviseur de volgende taken: a) Wat betreft de adviesverlening: - advies geven over de risicoanalyse en preventiemaatregelen. - advies geven over de gespecialiseerde diensten en instellingen die hulp bieden aan slachtoffers. b) Wat betreft de behandeling van individuele gevallen: - Het uitvoeren van de interne informele procedure: net zoals de vertrouwenspersoon moet de preventieadviseur psychosociale niet enkel raad geven en opvang bieden, maar kan hij in voorkomende geval op informele wijze deelnemen aan het zoeken naar een oplossing. - Het uitvoeren van de interne formele procedure (m.i.v. het ontvangen van de met redenen omklede klacht en de getuigenverklaringen). - Het voorstellen van passende maatregelen aan de werkgever. - Met het akkoord van de aanklager een beroep aantekenen bij de Inspectiediensten wanneer de werkgever verzuimt passende maatregelen te treffen of wanneer de ontoelaatbare feiten doorgaan of herbeginnen nadat deze maatregelen werden getroffen. - Aan de werkgever mededelen wie de ontslagbescherming geniet. c) Wat betreft het administratief luik: Wanneer een met redenen omklede klacht is ingediend: het samenstellen en bijhouden van het individueel klachtendossier. De pertinente gegevens van de door de preventieadviseur psychosociale behandelde incidenten dienen medegedeeld aan de preventieadviseur van de interne dienst met het oog op de aanvulling van het jaarverslag van de interne preventiedienst.
Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.