U bent hier:FAQ's
Terug naar overzicht
Vraag:
Wat is een risicoanalyse en wie moet die maken?
Antwoord:
De risicoanalyse is de basis van elke preventie op het werk. De uitvoering van een risicoanalyse omvat de volgende elementen: - De identificatie van het gevaar voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Zo moeten gevaarlijke eigenschappen van voorwerpen, stoffen… gezocht worden in: o gebouwen, situaties; o beschikbare ruimtes met hun inrichting; o horizontaal en verticaal transport; o processen (gebruikte agentia, machines en alle arbeidsactiviteiten); - Het nagaan onder welke omstandigheden er schade of andere kwalijke gevolgen kunnen ontstaan voor de werknemers. In het kader van de preventie wordt ‘schade’ breed geïnterpreteerd. Het gaat om àlle schadegevallen: naast de klassieke arbeidsongevallen en beroepsziekten betreft dit dus ook arbeidshinder en beroepsgebonden aandoeningen. Dit houdt in dat de risico’s voor het welzijn van de werknemers dienen in kaart gebracht te worden: een risico is in feite de kans op schade aan de gezondheid. Er zijn collectieve risicofactoren: dit zijn de risico’s die voorkomen - op het niveau van de arbeidsprocessen en de organisatie van het werk in zijn geheel en - op het niveau van een groep van werkposten Voorbeeld: chemische, fysische, biologische factoren, de arbeidsrelaties, de arbeidsvoorwaarden. Er zijn individuele risicofactoren (vb: inspanning, zwangerschap, ziekte..). De risicoanalyse mag niet verward worden met de meting van blootstelling aan schadelijke stoffen. Opdat een risicoanalyse optimaal zou zijn, dient zij een samenspel te zijn van: - Een procesanalyse door deskundigen: hier spelen de preventieadviseurs van de EDPB’s een cruciale rol. Grosso modo kan men zeggen dat deze analyse de volgende fasen omvat: • De identificatie en bestudering van het arbeidsproces. Deze informatie dient geactualiseerd van zodra zich een verandering in het arbeidsproces voordoet. • De analyse van de arbeidssituaties in gebouwen en ruimtes : op basis hiervan kan een inventaris worden opgemaakt van gevaarlijke situaties en processen. - Een participatieve analyse: dit is een analyse die steunt op de deskundigheid en ervaring van de werknemers zelf. Werknemers zijn meestal op de hoogte van parallelle informatie die niet aan de oppervlakte komt door observaties, metingen en andere expertsystemen. Het is belangrijk te weten hoe de werknemers de bestaande risico’s bekijken: dit bepaalt immers de wijze waarop ze omgaan met risico’s. Kortom, de participatieve risicoanalyse komt er op neer dat werknemers actief en systematisch betrokken worden bij de risicoanalyse. De EDPB worden geacht actief mee te werken aan het opstarten, uitvoeren en updaten van de risicoanalyse in de ondernemingen van categorie C of D. Dit houdt niet in dat de EDPB de risicoanalyse moet uitvoeren. De formulering “actief meewerken aan” betekent noch “het initiatief nemen tot”, noch “het uitvoeren van”, noch “verantwoordelijk zijn voor”. Het is aan de werkgever om het initiatief te nemen tot het uitvoeren van de risicoanalyse en het is de werkgever die eindverantwoordelijke blijft voor de opmaak van de risicoanalyse. Behoudens wanneer iets anders is vastgelegd in de aansluitingsovereenkomst zal de EDPB de risicoanalyse dus niet gaan uitvoeren. In hoofde van de EDPB berust wat betreft de uitvoering van de hun wettelijk omschreven taken en opdrachten een middelenverbintenis, dit betekent dat de EDPB naar best vermogen handelen bij de uitvoering van hun adviserende functie. De EDPB zal deze adviesfunctie best wel proactief moeten invullen. Dat impliceert dat de EDPB op eigen initiatief de werkgever moet wijzen op de noodzaak om bepaalde preventiemaatregelen toe te passen wanneer uit de aard van het risico overduidelijk blijkt dat deze preventiemaatregel noodzakelijk is. Het “actief meewerken aan het opstarten van de risicoanalyse” betekent dan concreet: • De EDPB gaan de werkgever schriftelijk informeren over en, wanneer het noodzakelijk is, schriftelijk herinneren aan zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen op het vlak van de risicoanalyse. • De EDPB stellen de werkgever informatie en hulpmiddelen ter beschikking voor de opstart van de risicoanalyse. • De EDPB nodigen de werkgever uit op informatiesessies en/of opleidingen aangaande het thema risicoanalyse. Het “actief meewerken aan het uitvoeren van de risicoanalyse” betekent dan concreet: • De EDPB stellen de werkgever informatie en hulpmiddelen ter beschikking in verband met de uitvoering van de risicoanalyse. • De EDPB nodigen de werkgever uit op informatiesessies en/of opleidingen aangaande het thema risicoanalyse. • De EDPB verstrekken aan de werkgever informatie over risico’s: deze informatie verzamelen de EDPB tijdens bedrijfsbezoeken en individuele contacten met werknemers, met de daaraan gekoppelde schriftelijk en op de werkvloer toegespitste geadviseerde preventiemaatregelen. Het “actief meewerken aan het updaten van de risicoanalyse” betekent dan concreet: De EDPB verstrekken aan de werkgever informatie over risico’s: deze informatie verzamelen de EDPB tijdens bedrijfsbezoeken en individuele contacten met werknemers, met de daaraan gekoppelde schriftelijk geadviseerde (en eventueel bijkomende) preventiemaatregelen.
Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.