U bent hier:FAQ's
Terug naar overzicht
Vraag:
Wie oefent de leiding uit over een EDPB?
Antwoord:
Aangezien elke EDPB een VZW is en moet zijn, zijn de raad van bestuur en de algemene vergadering de ultieme beslissingsinstanties. Naast de bevoegdheden waarover de raad van bestuur sowieso beschikt uit hoofde van de wetgeving op de VZW’s, heeft dit orgaan krachtens het KB externe diensten een aantal specifieke bevoegdheden: - aanduiding van de preventieadviseurs, vervanging en ontslag van preventieadviseurs; - voorleggen van de jaarrekening aan het Adviescomité; - samen met de persoon belast met de leiding van de dienst, een aantal documenten ter beschikking houden van de leden van het Adviescomité; - aanstellen van de persoon belast met de leiding van de dienst; - bepalen over welke technische, wetenschappelijke en financiële middelen de externe dienst moet beschikken; Aan de leiding van de EDPB wordt een persoon geplaatst die de eindverantwoordelijkheid draagt en uitsluitend verantwoording is verschuldigd aan de raad van bestuur. Deze persoon wordt meestal “de algemeen directeur” genoemd. Deze algemeen directeur is een aangestelde van de raad van bestuur. Deze algemeen directeur moet aan een aantal voorwaarden voldoen: - hij of zij moet houder zijn van een universitair einddiploma of van een einddiploma van hoger onderwijs van universitair niveau (waaruit blijkt dat de deskundigheidsvereisten waarvan sprake in Art.II.3-30 van de Codex welzijn op het werk ivm hoedanigheid voldaan zijn). - hij of zij moet beschikken over een aangepaste wetenschappelijke en beroepservaring om de EDPB met de nodige deskundigheid te kunnen leiden. - hij of zij moet met de EDPB waarover hij of zij de leiding heeft, verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, en binnen die dienst een voltijdse functie uitoefenen. De Codex (Art.II.3-26) somt de bevoegdheden van de algemeen directeur op. Naast deze bevoegdheden, kan de raad van bestuur nog andere bevoegdheden delegeren voor zover dat niet in strijd is met de bevoegdheden welke moeten verleend worden aan de directeur van de afdeling medisch toezicht en de afdeling risicobeheer.
Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.