U bent hier:FAQ's
Terug naar overzicht
Vraag:
Wat is de taak van een EDPB?
Antwoord:
In het algemeen kan gesteld worden dat de EDPB’s de opdrachten uitvoeren van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB) telkens wanneer een werkgever een beroep doet (moet doen) op een externe dienst. De welzijnswet zegt dat iedere werkgever een IDPB moet oprichten en dat wanneer deze IDPB niet alle opdrachten die hem krachtens de reglementering zijn opgedragen, kan of wenst uit te voeren, of het bedrijf niet alle deskundigheden in huis heeft, de werkgever een aanvullend beroep moet doen op een EDPB. In de praktijk komt het er op neer dat de EDPB’s in de groep D alle opdrachten en taken i.v.m. preventie en welzijn zullen uitvoeren. Meer specifiek hebben de taken van de EDPB betrekking op 2 takken van het preventie-en welzijnsgebeuren: Enerzijds, het risicobeheer van de onderneming ( dit wordt binnen elke EDPB opgevolgd door de afdeling risicobeheersing): De deskundigen verbonden aan het departement Veiligheid ondersteunen de ondernemingen bij het opzetten van het dynamisch risicobeheersingssysteem (taakrisicoanalyses), helpen bij de invulling van de verschillende wettelijke verplichtingen (jaarverslag, globaal preventieplan, brandpreventie, veiligheid chemische producten…) en verzorgen diverse opleidingen (sensibilisering hiërarchische lijn, training eerste interventieploegen…). De afdeling Arbeidshygiëne voert allerlei metingen uit op de arbeidsplaats (metingen van lawaai, stof, trillingen, solventen, omgeving, dosimetrie). De deskundigen verbonden aan deze werkeenheid adviseren de onderneming inzake de chemische en biologische agentia, waarbij ook milieuaspecten mee in rekening worden gebracht in de mate deze een impact hebben op de arbeidsomstandigheden. De Afdeling Ergonomie werkt samen met de werkgever en de werknemers om de arbeidsomstandigheden in overeenstemming te brengen met de menselijke mogelijkheden. Zulks kan gebeuren op conceptueel vlak (tijdens het ontwerp van een arbeidspost) of op correctief vlak (het aanpassen van een bestaande werksituatie). De Afdeling Psychosociale buigt zich over de psychosociale belasting te wijten aan de arbeidsomstandigheden en de menselijke verhoudingen op het werk. Zo doen zij voorstellen en begeleiden zij processen ter preventie van psychosociale risico’s en behandeling van grensoverschrijdend gedrag als pesten en osgw. Er wordt ook aandacht besteed aan allerlei verslavingsproblemen m.b.t. alcohol, drugs, roken. De wet zegt dat er binnen de afdeling risicobeheersing een werkeenheid Arbeidsgeneeskunde moet zijn die vooral een interne functie heeft. De medewerkers van deze eenheid vervullen een brugfunctie tussen de afdelingen medisch toezicht en risicobeheer en kunnen bijv.ingezet worden voor de ondersteuning van multidisciplinaire risicoanalyses. Anderzijds, het gezondheidstoezicht van de onderneming (dit wordt binnen elke EDPB opgevolgd door de afdeling medisch toezicht). Concreet gaat het om: De medische onderzoeken (voorafgaande gezondheidsbeoordeling, periodieke gezondheidsbeoordeling, onderzoek bij werkhervatting, voortgezet gezondheidstoezicht, gezondheidstoezicht van definitief arbeidsongeschikte werknemers met het oog op hun reïntegratie, spontane raadplegingen, ..); De inentingen; Het verstrekken van adviezen i.v.m. algemene hygiëne, preventie beroepsziekten en arbeidsongevallen, bescherming tegen schadelijke agentia, moederschapsbescherming, organisatie eerste hulp bij ongevallen);
Heb je nog een vraag?
Gelieve onder "contact" het contactformulier in te vullen en uw vraag te formuleren.