U bent hier:
This article is only available in Dutch.
Statuten

HOOFDSTUK I: naam, zetel, doel, duur:

Art. 1:

De vereniging draagt als naam: vereniging van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, afgekort "CO-PREV". Deze vereniging is de rechtsopvolger van de vroegere vzw Asmetra-Vagedi.

Art. 2:

De zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Heden is hij gevestigd te Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel.

Art. 3:

De vereniging heeft tot doel:

1° Het behartigen en/of verdedigen van de gemeenschappelijke belangen van de sector in het algemeen en van de leden in het bijzonder, onder meer door het uitbouwen en onderhouden van relaties met andere Belgische, buitenlandse of internationale organisaties in het ruime domein van preventie en welzijn op het werk;

2° Te dienen als verbindingsorgaan tussen de leden, om hen in de gelegenheid te stellen hun problemen met elkaar te confronteren en hun ervaring uit te wisselen op het gebied van de organisatie en het beheer van deze diensten;

3° Allerlei nuttige studies uit te voeren en informatie te verspreiden naar de leden om hen te helpen bij het vervullen van hun taken en opdrachten;

4° De onderlinge samenwerking tussen de leden te bevorderen bij het streven naar een betere uitvoering van de hun opgelegde taken en opdrachten; een dergelijke samenwerking kan eventueel worden georganiseerd op basis van sectoriële, regionale of lokale banden;

5° De leden bijstand te verlenen bij de openbare instanties of bij derden, teneinde hun gemeenschappelijke belangen of de belangen van één van hen in het bijzonder te kunnen behartigen op voorwaarde dat het individueel belang van een lid niet strijdig is met het algemeen belang van de vereniging;

6° De leden aan te zetten tot het naleven van de voorschriften op het gebied van plichtenleer en zo nodig de nodige maatregelen treffen om de eerbiediging van deze voorschriften te verzekeren;

De vereniging mag in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet winstgevende doelstellingen.

De vereniging ontzegt zich iedere inmenging in het beheer of in de particuliere organisatie van haar leden en in de betrekkingen van haar leden met hun aangeslotenen of met derden, behoudens:

-       wanneer het, volgens een unanieme beslissing van de raad van bestuur, opdrachten of projecten betreft met een potentiële impact op de interne werking van alle leden en die, volgens dezelfde beslissing van de raad van bestuur, essentieel zijn voor de doelstelling van de vereniging.

-       op uitdrukkelijk verzoek van een lid.

Art. 4:

De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht. Zij kan te alle tijde worden ontbonden.

 

HOOFDSTUK II: de leden.

Art. 5:

Kunnen, op voordracht van de raad van bestuur, lid zijn van de vereniging:

5.1 de externe diensten voor preventie en bescherming die erkend zijn, of wier aanvraag tot erkenning officieel werd ingediend bij de bevoegde overheden. Deze leden worden hierna genoemd leden "categorie A"

5.2 fysieke personen omwille van hun bijzondere kennis van, en of ervaring met de sector van de externe diensten voor preventie en bescherming. Deze leden worden hierna genoemd leden "categorie B"

5.3 organisaties in het domein van preventie en welzijn op het werk waarmee de vereniging, met het oog op de optimale behartiging van duidelijk gedefinieerde gemeenschappelijke belangen of de realisatie van gemeenschappelijke actiepunten, een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten. Deze leden worden hierna genoemd leden “categorie C

Iedere aanvraag tot het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van bestuur verbindt er zich toe deze aanvraag op de agenda te plaatsen van de eerste vergadering van de raad van bestuur die volgt op de datum van de aanvraag met opgave van de naam en de maatschappelijke zetel van het kandidaat-lid. De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid of de kandidatuur voor een nieuw lidmaatschap aan de algemene vergadering voorgelegd wordt.

Een beslissing van de raad van bestuur om de kandidatuur voor een nieuw lidmaatschap niet voor te leggen aan de algemene vergadering behoeft geen motivatie ten aanzien van de aanvrager.

De aanvaarding van een nieuw lidmaatschap door de algemene vergadering vereist steeds een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden categorie A.

Een beslissing van de algemene vergadering om een lidmaatschap te weigeren behoeft geen motivatie ten aanzien van de aanvrager.

Ieder lid verbindt er zich toe de doelstellingen en andere statutaire bepalingen evenals interne reglementen van de vereniging te eerbiedigen, zich te houden aan àlle deontologische afspraken die binnen de vereniging gemaakt zijn en de jaarlijkse bijdrage te betalen.

Art. 6:

Het aantal leden is onbeperkt, maar het aantal leden categorie C moet steeds kleiner zijn dan het aantal leden categorie A.

Het aantal leden dient echter steeds hoger te zijn dan het aantal bestuurders en nooit lager dan drie.

Art. 7:

Men verliest het lidmaatschap:

1°door opzegging per aangetekende brief (afstempeling door post geldt) gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur, waarvan de termijn één jaar bedraagt en loopt vanaf 1 januari tot 31 december van het jaar volgend op de datum van de aangetekende brief;

2°door ontslag ambtshalve, indien:

a)    de erkenning definitief wordt geweigerd of ontnomen door de overheid ;

b)    een lid verzuimt gevolg te geven aan een ingebrekestelling per aangetekende brief waardoor het wordt aangemaand om zijn bijdrage binnen de dertig dagen te betalen. Dit ontslag gaat in bij het verstrijken van voormelde betalingstermijn.

3°door uitsluiting uitgesproken door de algemene vergadering met tweederde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, ofwel wegens niet-naleving van de statuten of het huishoudelijk reglement, ofwel om ernstige redenen, na het betrokken lid te hebben gehoord of behoorlijk opgeroepen. De beslissing tot uitsluiting wordt per aangetekende brief bevestigd t.a.v. het betrokken lid. De uitsluiting geldt vanaf de datum van deze brief (afstempeling door post geldt) .

De raad van bestuur mag, in afwachting van een beslissing tot uitsluiting van de algemene vergadering, het lid schorsen. Deze schorsing wordt eveneens t.a.v. het betrokken lid per aangetekende brief bevestigd en geldt vanaf de datum van deze brief (afstempeling door post geldt) tot uiterlijk de datum waarop de algemene vergadering zich zal uitspreken. Het betrokken lid zal in de vermelde aangetekende brief in kennis gebracht worden van de datum waarop de algemene vergadering zich zal uitspreken over een uitsluiting.

Het uittredend of uitgesloten lid heeft geen enkel recht op het maatschappelijk kapitaal en kan geen terugbetaling vorderen van de bijdragen die het heeft betaald. Het is daarentegen gehouden tot betaling van de bijdragen en andere betalingen die het verschuldigd is.

 

HOOFDSTUK III: middelen

Art. 8:

De leden categorie A en C betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan het bedrag ieder jaar wordt vastgesteld door de raad van bestuur, volgens bepalingen die in het huishoudelijk reglement opgenomen zijn. De jaarlijkse bijdrage mag ten hoogste 100.000 € bedragen.

De leden categorie B zijn niet gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.

Art. 9:

Als inbreng tot de middelen van de vereniging komen ook in aanmerking: giften, subsidies, rente van beleggingen enz

 

HOOFDSTUK IV: raad van bestuur en raad van advies

Art. 10:

10.1 De samenstelling van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

De leden categorie A aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering benoemen, per lid, en op voorstel van ieder lid categorie A, een bestuurder. Elke bestuurder heeft een beslissende stem.

Elke beslissing aangaande de benoeming van bestuurders of een aanvraag tot nieuw lidmaatschap van de vereniging wordt bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen en bij geheime stemming genomen.

Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder van de vereniging. Hiertoe dient hij schriftelijk volmacht te geven. Een bestuurder mag niet meer dan twee volmachten hebben.

De duur van het bestuurdersmandaat beloopt drie jaar en neemt na afloop van die termijn van rechtswege een einde, behoudens wanneer men zich bij gelegenheid van de gewone algemene vergadering van het derde jaar van het mandaat herkiesbaar stelt, en zulks op uitdrukkelijke voordracht van het betrokken lid categorie A. In dit laatste geval dient de betrokken bestuurder zijn kandidatuur voor een nieuw mandaat van drie jaar schriftelijk in te dienen bij de voorzitter van de raad van bestuur, uiterlijk binnen de maand voorafgaand aan de gewone algemene vergadering van het derde jaar van zijn mandaat.

10.2 De leden van categorie B en C zijn niet gerechtigd om zich verkiesbaar te stellen voor een bestuurdersmandaat.

10.3 De afzetting van een bestuurder behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering die hiertoe beslist bij drie vierde meerderheid van de door de leden categorie A uitgebrachte stemmen en op gemotiveerd voorstel van de raad van bestuur. Dit voorstel dient te worden toegevoegd aan de oproepingsbrief van de algemene vergadering. Zulke afzetting wordt t.a.v. de betrokken bestuurder bevestigd per aangetekende brief en geldt vanaf de datum van deze brief (afstempeling door post geldt).

Art. 11:

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden inzake het bestuur en het beheer van de morele en materiële belangen van de vereniging. Hij is bevoegd om iedere moeilijkheid te beslechten inzake de interpretatie van de onderhavige statuten. Alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of door onderhavige statuten aan de algemene vergadering werd toegewezen, valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur. De rechtsvorderingen, zowel als eiser als verweerder, worden ingesteld en gevoerd in naam van de vereniging, op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij zijn ontstentenis, op verzoek van om het even welk lid van de raad van bestuur dat hiertoe werd aangeduid.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één van zijn leden of een derde. Nadere modaliteiten hieromtrent staan opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

 

 

 

Art. 12:

De bestuurdersmandaten zijn onbezoldigd. De bestuurders kunnen echter een terugbetaling van kosten ontvangen.

Art. 13:

De voorzitter wordt bijgestaan door 2 vice-voorzitters; deze bijstand betreft tevens de contacten van de vereniging respectievelijk met de Vlaamse en Franse gemeenschap.

De vice-voorzitters worden door de raad van bestuur in zijn midden verkozen.

Het mandaat van de voorzitter en de vice-voorzitters heeft een duur van drie jaar en is hernieuwbaar.

De voorzitter van de raad van bestuur is ambtshalve voorzitter van de algemene vergadering en van de in Art.18  vermelde raad van advies. Bij staking van stemmen is zijn stem beslissend.

Art. 14:

Bij vacature in de raad van bestuur, hetzij door overlijden of door ontslag, hetzij uit enige andere oorzaak, voorziet de algemene vergadering, op voordracht van het lid categorie A waartoe de betrokken bestuurder behoorde, in de plaatsvervanging van het openstaande mandaat. De aldus benoemde bestuurder voltooit in dat geval het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

Art. 15:

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door de beide vice-voorzitters, telkens wanneer dit nodig blijkt, en minstens eens per trimester. Van deze vergaderingen worden notulen opgesteld. De bijeenroeping gebeurt door een schriftelijk bericht, weze het per fax, e-mail of brief dat de voorgestelde agenda bevat. Dit bericht wordt ten minste acht volle dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering verzonden, behalve bij een degelijk gewettigd spoedgeval. De notulen liggen op de maatschappelijke zetel van de vereniging ter inzage van de leden van de algemene vergadering.

Art. 16:

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige stemmeerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Deze beslissingen zijn echter slechts geldig indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien conform Artikel 11 het dagelijks bestuur toevertrouwd wordt aan een derde, dan neemt deze derde steeds deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur zonder daarbij over een stemrecht te beschikken.

De medewerkers in dienstverband van de vereniging mogen, behoudens andere beslissing van de raad van bestuur, eveneens aan de vergaderingen van de raad van bestuur deelnemen zonder daarbij over een stemrecht te beschikken.

Art. 17:

De handelingen die de vereniging binden, worden ondertekend door een lid van de raad van bestuur en door de persoon die met het dagelijks bestuur van de vereniging is gelast. De ondertekenaars moeten tegenover derden een voorafgaand besluit van de raad van bestuur niet met redenen omkleden.

De gewone briefwisseling, de daden van het dagelijks bestuur, de kwijtingen of het aftekenen van stukken bij het bestuur der spoorwegen, posterijen en telegrafie moeten slechts één handtekening dragen: ofwel deze van de persoon gelast met het dagelijks bestuur, ofwel deze van een medewerker in dienstverband die hiertoe werd aangeduid.

Art. 18:

De raad van bestuur kan een  raad van advies oprichten. 

De samenstelling, bevoegdheden, werking van deze raad van advies wordt bepaald in het Huishoudelijk Reglement.

 

HOOFDSTUK V: Algemene Vergadering.

Art. 19:

De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van de vereniging.

Ieder lid categorie A en C wordt vertegenwoordigd door een fysiek persoon, houder van een volmacht.

Elk lid kan één stem uitbrengen.

De leden cat. B en C hebben evenwel géén stemrecht wat betreft de benoeming of afzetting van bestuurders of iedere beslissing aangaande de (her-) aanstelling van een verificateur van de rekeningen waarvan sprake sub Art.23 infra.

Enkel de gevolmachtigden van leden die de bijdragen tijdig betalen kunnen aan de stemming deelnemen. Een lid categorie A kan slechts aan een ander lid categorie A volmacht geven. Ieder lid categorie B of C kan enkel volmacht geven aan respect. een ander lid categorie B of C.

De algemene vergadering benoemt de bestuurders op basis van kandidaturen die daartoe voorgedragen worden door de leden categorie A, zet ze af, benoemt en zet de verificateurs van de rekeningen af , geeft kwijting aan de bestuurders en de verificateurs van de rekeningen, keurt de ontvangsten- en uitgavenrekeningen van het verlopen boekjaar goed, alsmede de ontvangsten- en uitgavenramingen voor het volgend boekjaar, beslist over de uitsluiting van de leden, de wijziging van de statuten, de ontbinding van de vereniging en de mogelijke omvorming van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk in zover wettelijk toegelaten, de opstelling van het Huishoudelijk Reglement toepasselijk op alle leden van de vereniging.

De algemene vergadering benoemt de voorzitter van de vereniging op basis van kandidaturen die voorgedragen werden door de raad van bestuur. Nadere modaliteiten staan opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.

Art. 20:

De gewone of jaarlijkse algemene vergadering heeft, op uitnodiging van de raad van bestuur, plaats in de loop van het eerste semester.

Ook een buitengewone algemene vergadering kan op verzoek van de raad van bestuur worden samengeroepen wanneer deze het nuttig acht of wanneer ten minste één vijfde van de leden categorie A dit aanvraagt. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren, weze het per fax, e-mail of brief. Zij moet daarenboven, met de nodige toelichting, de punten bevatten waarvan de bespreking op de agenda zou moeten worden geplaatst.

De leden worden opgeroepen door een schriftelijk bericht weze het per fax, e-mail of brief, ten minste veertien dagen voor de datum van de bijeenkomst. Gaat het over een statutenwijziging dan moeten de voorgestelde wijzigingen uitdrukkelijk vermeld zijn in de oproeping.

Behalve in de gevallen waarin de wet anders beschikt, kan de vergadering geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissingen worden in beginsel genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Zij binden uitdrukkelijk alle leden, zelfs die welke niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een statutenwijziging kan enkel worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Zijn de tweederden van de leden op een eerste bijeenkomst niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een tweede vergadering door de raad van bestuur bijeengeroepen worden ten minste 15 dagen na de eerste vergadering, welke mag beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden. Gaat het over een wijziging van het doel of de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, dan kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Art. 21:

De voorzitter van de vereniging zit de bijeenkomsten van de algemene vergaderingen voor. Bij afwezigheid van deze laatste zit één van de twee vice-voorzitters of, bij hun afwezigheid, de oudste aanwezige bestuurder de vergadering voor. De voorzitter van de vergadering benoemt de secretaris. De algemene vergadering kiest onder de aanwezige leden twee stemopnemers.

Art. 22:

De notulen van de algemene vergadering worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de stemopnemers ondertekend. Deze notulen worden op de maatschappelijke zetel bewaard waar alle leden er kennis kunnen van nemen. De afschriften of uittreksels die moeten worden uitgereikt, zullen worden ondertekend door twee leden van de raad van bestuur of door een lid en door de persoon gelast met het dagelijks bestuur. De besluiten van de algemene vergadering worden volgens de beslissing van de raad van bestuur ofwel via het Belgisch Staatsblad, ofwel door rondschrijven, ter kennis gebracht van de leden en belanghebbende derden. De door de wet voorgeschreven publicaties moeten worden nageleefd.

HOOFDSTUK VI: rekeningen en begroting.

Art. 23:

De raad van bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor en legt ze ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Op voordracht van de raad van bestuur kan de algemene vergadering voor de verificatie van de rekeningen één of meerdere verificateurs van de rekeningen benoemen. De algemene vergadering bepaalt het aantal verificateurs en stelt hun bezoldiging vast. De verificateur(s) wordt(en) benoemd voor een hernieuwbare periode van drie jaar. Voor de invulling van het mandaat van verificateur komen in aanmerking: externe boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren.

De verificateurs van de rekeningen brengen verslag uit over hun controle van de financiële situatie van de vereniging, van haar jaarrekeningen en van de wettelijke en statutaire regelmatigheid van de verrichtingen zoals vastgesteld in de jaarrekeningen.

 

Art. 24:

De rekeningen van de vereniging worden ieder jaar per 31 december afgesloten. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De raad van bestuur stelt de rekeningen van het voorbije jaar en de begroting van het lopende jaar op voor de gewone algemene vergadering van het lopende jaar. De goedkeuring van de rekeningen en de begroting houdt volledige en algehele goedkeuring van het gevoerde financiële beleid in en strekt tot kwijting van de bestuurders en van de verificateurs van de rekeningen wat de uitoefening van het mandaat betreft.

HOOFDSTUK VII: ontbinding, liquidatie:

Art. 25:

De ontbinding van de vereniging kan slechts worden uitgesproken overeenkomstig de wettelijke voorwaarden. De algemene vergadering zal tijdens dezelfde beraadslaging één of drie vereffenaars aanwijzen die met de afwikkeling van de ontbonden vereniging worden gelast en zal hun bevoegdheden vaststellen evenals hun gebeurlijke bezoldigingen; tevens regelt zij de wijze van vereffening.

Art. 26:

Er zal worden beslist over de bestemming van de goederen van de ontbonden vereniging door de algemene vergadering die de ontbinding heeft uitgesproken, of, in geval van gerechtelijke ontbinding, door een speciaal daartoe door de raad van bestuur of eventueel door de vereffenaars bijeengeroepen algemene vergadering. De goederen van de ontbonden vereniging zullen moeten aangewend worden voor een doel dat zo dicht mogelijk de doelstelling benadert waarvoor de vereniging werd opgericht.

Art. 27:

Voor al wat niet uitdrukkelijk in deze statuten wordt geregeld, gelden de in voege zijnde wettelijke bepalingen. De statutaire bedingen die in tegenspraak zouden zijn met de gebiedende bepalingen van deze wetten worden geacht niet geschreven te zijn.

Volgens het zelfde aanwezigheids- en stemquorum voorzien als voor een statutenwijziging, kan de algemene vergadering een Huishoudelijk Reglement aannemen dat in bijkomende bepalingen voorziet met betrekking tot de organisatie en werking van de vereniging, minstens inzake de aangelegenheden voorzien onder Art. 12, 17 en 18 van de huidige statuten.