U bent hier:
This article is only available in Dutch.
Waarom een succesvol preventiebeleid?
De Belgische externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPB’s) verzorgen samen ongeveer 3.250.000 werknemers, en komen in 210.000 bedrijven. Het multidisciplinair team van de EDPB’s adviseert, helpt en ondersteunt de bij hen aangesloten werkgevers bij de uitvoering van de welzijnsreglementering.
De EDPB’s doen dit vanuit de vaste overtuiging dat een constante aandacht voor de werknemer en zijn werkomstandigheden via een grotere job tevredenheid leidt tot een betere productiviteit, een betere bedrijfscultuur en dus – uiteindelijk- tot lagere kosten en grotere efficiëntie.
 
Bij een competitieve omgeving horen efficiënt én veilig werken. Een werkgever weet dat de gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers cruciale succesfactoren zijn voor de onderneming of organisatie.
 
Immers, investeren in preventie en welzijn op het werk komt uw onderneming of organisatie op verschillende vlakken ten goede:
 • concurrentiepositie: preventie vermijdt ongevallen en alle andere storingen in het productieproces of in de werking van de organisatie, waardoor u als werkgever het risico loopt afgesproken deadlines niet te kunnen nakomen, contracten te verliezen en…uiteindelijk niet meer mee te spelen op de markt!
 • klantentevredenheid, imago: de positieve invloed die preventie heeft op de bedrijfsvoering, de werksfeer…zal ook uw klantrelaties niet ontgaan!
 • kostenbeheersing: investeren in preventie leidt tot besparingen onder de vorm van vermeden ongevalkosten, lagere verzekeringspremies, lager personeelsverloop en minder ziekteverzuim.
 • integrale kwaliteitszorg: elke werkgever die zich tot doel stelt om door een uitmuntende kwaliteit uit te steken boven de middelmaat, is verplicht te handelen volgens de principes van de integrale kwaliteitszorg. Een arbeidsongeval is, als ongewenste onverwachte gebeurtenis, per definitie strijdig met deze principes.
 • kwaliteit van de werkomgeving: dit is vanzelfsprekend zeer belangrijk als u uw huidige gemotiveerde medewerkers wenst te behouden en nog goede nieuwe medewerkers wenst te blijven vinden op de arbeidsmarkt. Een positief bedrijfsimago impliceert een permanente aandacht voor de kwaliteit van de werkomgeving. Werknemers hechten hier vandaag, terecht, steeds meer belang aan… Uiteindelijk zijn uw medewerkers uw allerbelangrijkste bedrijfskapitaal !!
Daarom alleen al is het welzijn en de veiligheid van de werknemers - eerder dan een louter wettelijke verplichting die u als werkgever enkel maar nakomt ‘om in orde te zijn’- een pure must voor iedere hedendaagse onderneming of organisatie, klein of groot, die zowel rendabel, efficiënt wil werken als op een maatschappelijk verantwoorde wijze.
 
Ook tav (grotere) bedrijven of organisaties waar er een interne preventiedienst werkzaam is, biedt de multidisciplinariteit van de EDPB’s een reële meerwaarde.
 
Kortom, de deskundigen van de EDPB’s dragen rechtstreeks bij tot het eindresultaat van uw onderneming of uw organisatie.
 
Hoe doen zij dat?
 
Enerzijds door, samen met elke werkgever, in de aangesloten ondernemingen of organisatie via daarvoor gespecialiseerde preventieadviseurs (veiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne en psychosociale):
 • de wettelijk voorgeschreven systematiek op te bouwen - en up to date te houden- die aan de basis moet liggen van een coherent en doordacht preventie- en welzijnsbeleid (risicoanalyse, jaarlijks actieplan, globaal preventieplan..) of die reglementair voorzien is n.a.v. bepaalde situaties (bijv.: onderzoek van ernstige arbeidsongevallen en incidenten van grensoverschrijdend gedrag) . Het is trouwens goed om weten dat inbreuken op de welzijnswetgeving volgens de wetgever steeds ernstig zijn: ze behoren tot het strafrecht !
 • advies te geven ivm de uiteenlopende technische aangelegenheden die relevant zijn voor de veiligheid van de werknemers (veiligheid in het productieproces, bij het gebruik van potentieel schadelijke agentia,brandpreventie…), de meest optimale ergonomische werkomstandigheden (ontwerp en aanpassing van werkposten), de beste arbeidshygiënische omstandigheden….
 • te helpen bij de preventie, de beheersing en de behandeling van de diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag, alcohol- of drugsgebruik, stress…;
 • opleidingen aan te bieden ter bevordering van het welzijn van het personeel (vb: eerstehulpverlening, heffen en tillen van lasten, omgaan met gevaarlijke stoffen, heftruck, hygiëne in de zorgsector, voedingshygiëne, sensibilisatiesessies voor de hiërarchische lijn …);
 
Anderzijds door samen met de werkgever een programma van gezondheidsbewaking uit te werken en uit te voeren. De uitvoering van dit programma heeft een dubbel doel:
 
 1. mogelijke gezondheidsrisico’s in de werkomgeving op te sporen en te evalueren, vertrekkend vanuit de regelgeving en aangevuld met specifieke elementen eigen aan ieder bedrijf   
    
 2. de weerslag of interactie (positief of negatief) van deze werkgebonden factoren op de globale gezondheid van de medewerkers te onderzoeken tijdens de gezondheidsbeoordelingen. 
 
De resultaten van beide benaderingen moeten geïntegreerd worden en vormen de basis voor de uitwerking van een gezondheidsbeleid op maat van het bedrijf en tot op het niveau van individuele werknemer.
De collectieve gegevens kunnen op hun beurt geïntegreerd worden in het GPP (globaal preventieplan)  en JAP (jaarlijks actieplan) en leveren op deze manier de nodige continuïteit en dynamiek aan dit beleid.
Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat uw werknemer zijn of haar werk kan verrichten in optimale omstandigheden die niet alleen een minimale bedreiging, maar ook een stimulans kunnen zijn voor zijn of haar fysieke en psychische welzijn.
Hierbij is de mogelijkheid van een persoonlijk en periodiek contact tussen de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (PAAG) en uw (alle) medewerkers van essentieel belang. 
 
Graag nodigen wij u voor een uitvoeriger kennismaking met het aanbod van de EDPB’s uit in te klikken op de verschillende websites van alle Belgische EDPB’s die onder de rubriek ‘leden’ opgenomen zijn.