U bent hier:
 • 2018-07-06 -
De Rode duivels blijven in beweging! En jij?
 • 2018-07-02 -
De Rode duivels krijgen het warm! En jij?
 • 2018-06-18 -
De Rode Duivels zijn in vorm! Blijf jij ook in vorm tijdens het WK?
 • 2017-03-14 -
Flash 2017-2: Medisch toezicht bij werkervaringsstages
 • 2017-02-20 -
FAQ Re-integratie
 • 2015-11-28 -
Persbericht wetsontwerp
 • 2015-09-08 -
Samenwerking Co-Prev en LOGO's
 • 2015-09-08 -
Consensus over de periodiciteit van de medische onderzoeken
 • 2015-03-24 -
Samenwerking Co-Prev en VIGeZ
 • 2015-03-17 -
Aankoopcentrale
 • 2014-05-23 -
Publicaties in Belgisch Staatsblad van 23 mei 2014 met impact op werking EDPB
 • 2014-05-20 -
Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk
 • 2014-04-30 -
Koninklijk Besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne diensten en eerste hulp met betrekking tot lichte ongevallen en bijscholing van hulpverleners
 • 2014-04-30 -
Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen.
 • 2014-04-25 -
Thematische preventiefiche: algemene preventiefiche bouw
 • 2014-02-25 -
Wet eenheidsstatuut en langdurige ziekte
 • 2014-02-20 -
Wijzigingen in de werking en financiering van de EDPB: een stand van zaken
 • 2013-02-19 -
KB van 29.1.2013 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vorming en bijscholing van PA'S van interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
 • 2012-11-13 -
Koninklijk Besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden
 • 2012-08-07 -
Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren
 • 2012-05-15 -
Infosessie van 9 mei 2012 ivm het Sociaal Strafwetboek:
 • 2011-12-13 -
Veiligheids-en gezondheidsfiche voor het personeel in de particuliere schoonmaak.
 • 2011-11-23 -
Samenwerking Co-Prev en Navb-Constructiv
 • 2011-05-26 -
Nieuw Sociaal Strafwetboek:
 • 2011-05-11 -
Wet houdende diverse bepalingen van 14 april 2011:
 • 2011-03-30 -
Overheidsopdrachten en EDPB:
 • 2011-02-23 -
Vrijstelling vakbekwaamheidsvereisten chauffeurs medische cars
 • 2011-01-20 -
KB van 15.12.2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden:
 • 2011-01-18 -
KB van 15.12.2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten
 • 2010-11-03 -
Borstvoedingspauzes met 2 maanden verlengd.
 • 2010-08-12 -
Ministerieel besluit van 9 juni 2010 tot vaststelling van het model van jaarverslag van de EDPB (Belgisch Staatsblad van 24 juni 2010):
 • 2010-06-08 -
KB van 22.04.2010 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van kunstmatige optische straling op het werk:
 • 2010-06-03 -
Juridische beschermingsmogelijkheden voor de EDPB in geval van niet of laattijdige betaling van facturen door de aangeslotenen.
 • 2010-05-05 -
Ministerieel besluit van 31.3.2010 tot oprichting van de Vlaamse Werkgroep Bedrijfsgezondheidszorg
 • 2009-11-25 -
KB van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk:
 • 2009-10-05 -
Logo's en de EDPB
 • 2009-09-09 -
Besluit van de Vlaamse Regering van 5.6.09 betreffende de erkenning van de afdelingen medisch toezicht of departementen medisch toezicht:
 • 2009-08-12 -
KB van 28.6.09 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de CAO van 26.1.09 gesloten in het PC voor de gezondheidsinrichtingen-en diensten.
 • 2009-06-30 -
CAO nr.100 alcohol en drugsbeleid
 • 2009-02-10 -
VCA nieuwe versie
 • 2008-11-18 -
Ministerieel besluit van 16 oktober 2008 houdende erkenning van de artsen bevoegd voor het afleveren van een attest bedoeld in Art.14 van de wapenwet:
 • 2008-11-18 -
KB van 31.10.2008 tot wijziging van het KB van 23.3.1998 betreffende het rijbewijs:
 • 2008-11-04 -
Symposium Co-Prev 21 oktober 2008: rol van de externe preventiediensten: evaluatie & toekomst:
 • 2008-11-03 -
Besluit van de Vlaamse Regering tot vernieuwing van de samenstelling van de erkenningscommissie voor departementen en afdelingen medisch toezicht.
 • 2008-08-07 -
Problematiek ivm de interpretatie van het art.43,4░ van het KB van 23/3/1998 betreffende het rijbewijs:
 • 2008-07-10 -
Aansprakelijkheid van de EDPB's
 • 2008-04-22 -
Problematiek i.v.m. de interpretatie van het art.43,4░ van het KB van 23.3.1998 betreffende het rijbewijs.